تعدادی حرکت دفاع شخصی ساده

هر فردی ممکن است در زمان هایی احتیاج داشته باشد به طور فیزیکی از خودش دفاع کند. مهمترین نکته، داشتن اعتماد به نفس است. باید بدانید که میتوانید از خودتان دفاع کنید و کار سختی نیست. بسیاری از حرکات دفاع شخصی را در کارهای روزمره مان انجام میدهیم و میتوانیم در مواقع ضروری از آنها استفاده کنیم. در ادامه این حرکات رامیبینیم:

لگد به ران با حالت بالا رفتن از پله

2

یکی از پاهایتان را برای بالا رفتن از پله ها بلند کنید. این حرکت، حرکتی برای لگد زدن به ران یک مهاجم است.

آرنج کمربند ایمنی

3

وقتی دستتان را از روی سینه تان برای گرفتن کمربند ایمنی تان عبور میدهید، آرنج دستتان را حرکت میدهید. هرچه این حرکت را تندتر انجام دهید، قدرت بیشتری دارید. از این نوع ضربه درمواقع ضروری میتوانید استفاده کنید.

فروکردن انگشت در چشم با برداشتن هندوانه

4

هربار که در مغازه یک هندوانه را برمیدارید تا چک کنید، درحال انجام همان حرکتی هستید که میتوانید انگشت شستتان را داخل چشمان فرد مهاجم فروکنید.

ضربه به سینه با حرکت شنا

5

هربار که حرکت شنا را انجام میدهید، تمرین میکنید که چطور به سینه ی کسی ضربه بزنید. فرض کنید کسی یقه تان را گرفته است، اول با حرکت برداشتن هندوانه به چشمش ضربه بزنید و بعد او را با حرکت شنا، به عقب برانید. با فشار دستان شما به سینه ی او، به عقب پرت میشود و میتوانید امن بمانید.

منبع:rd.com